Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε την αναβάθμιση του υπολογιστή μας σε Windows 10. Αλλά το πρόβλημα είναι πως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα Windows 10 εντελώς δωρεάν.
Προσπαθήσαμε να βρούμε τον πληρέστερο οδηγό και νομίζω ότι αυτή την φορά τα καταφέραμε.
 Ανανεώνω λοιπόν το περιεχόμενο με έναν οδηγό βήμα βήμα.
Σε αυτό το βίντεο που βρήκαμε την οπτική αναφορά το πώς να κάνετε Crack Active Windows 10 Pro/Home/Enterprise με product key.

Μπορείτε να δείτε και το παρακάτω σχετικό βίντεο. Το βίντεο είναι από το Stanlin SaM


Για αρχή θα πρέπει να κατεβάστε τα Windows 10  από περιβάλλον administrator και την έκδοση που επιθυμείτε. Κατεβάστε τα   Windows 10

Βήμα 1: Αντιγράψτε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα νέο έγγραφο κειμένου.
@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul) else (echo.)
set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Βήμα 2ο Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο κειμένου (txt),

 Επικολλήστε τον παραπάνω κώδικα. Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα Windows10.cmd

Βήμα 3ο Εκτελέστε το αρχείο δέσμης ως διαχειριστής.


Βήμα 4ο : Τελειώσατε


Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα διακομιστή KMS, δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το αρχείο λίγο αργότερα.
 Μια λίστα με Δωρεάν κλειδιά των Windows 10(license keys)


Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Ενημερώστε μας αν κάτι δεν λειτούργησε δίνοντας το σχόλιο σας ή απλά βαθμολογείστε το άρθρο δίνοντας το αριθμό των αστεριών σας... Ευχαριστούμε.IT Special Advisor