Προχωρά το Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής του ΕΑΠ
Με πρόσφατη ανακοίνωση το ΕΑΠ της σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου».

Υπενθυμίζουμε ότι τα  μέλη  Σ.Ε.Π.  της Ενότητας Πρακτικής  Άσκησης συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το/τα επόμενο/να ακαδημαϊκό/κά έτος/έτη και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Η σειρά κατάταξης δηλώνει την ακαδημαϊκή κρίση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. Η ενεργοποίησή ως μέλος Σ.Ε.Π. θα εξαρτηθεί από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στο sep@eap.gr

Για τους φοιτητές


Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με την ανάπτυξη του λόγου, προφορικού και γραπτού, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα των διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές.

Οι προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό και το εαρινό  εξάμηνο ήταν: 1000 και στο πρόγραμμα έγιναν  δεκτοί:

- πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης)

- πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ

- πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ

- πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ

- πτυχιούχοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση « Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»

- πτυχιούχοι τμημάτων Ψυχολογίας

- πτυχιούχοι των τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

- πτυχιούχοι τμημάτων Λογοθεραπείας ΤΕΙ

- πτυχιούχοι τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ

- πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1α, αρθ.4 του Ν. 3685/2008).

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Περισσότερα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» στην σελίδα του ΕΑΠ