Σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει και δυναμικά εξελίσσετε ψηφιακά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καινοτομεί, προσφέροντας υψηλού επιπέδου ψηφιακή εκπαίδευση προς όλους.


Με επίσημη ανακοίνωση του, το ΕΑΠ, επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στην ερευνητική ομάδα DAISSy      με το έργο DCDS (Digital Competences Development System) που στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα προσφέρει στους ενήλικους ευρωπαίους πολίτες χαμηλής ειδίκευσης τις βασικές ψηφιακές και εγκάρσιες ικανότητες που απαιτούνται για την απασχόληση, την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή ως πολίτες.

Το έργο DCDS θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες - DigComp και θα προωθήσει την υιοθέτησή του στην Ευρώπη.

Το έργο θα αναπτύξει ένα ανοιχτό, καινοτόμο πολυγλωσσικό σύστημα ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (DCDS) και θα το χρησιμοποιήσει για την παροχή μη τυπικής κατάρτισης σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το DCDS θα αποτελείται από:

• Τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDM) για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και σχετικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των ενηλίκων

• Το ηλεκτρονικό περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων (DCDE) που περιλαμβάνει εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στους ενήλικες να εντοπίζουν κενά στις βασικές ψηφιακές ικανότητες, εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εντοπίζουν τις προσφορές κατάρτισης που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους, ηλεκτρονική εφαρμογή μάθησης με χαρακτηριστικά παιγνίου και πολυγλωσσικούς ψηφιακούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους

• Εξατομικευμένες συνδυασμένες μη τυπικές εκπαιδεύσεις που συνίστανται σε ενότητες κατάρτισης για την κάλυψη ατομικών μαθησιακών αναγκών, οι οποίες συνδυάζουν την ηλεκτρονική μάθηση με προσωπικές συνεδρίες υποστήριξης από εκπαιδευτές

• Εγχειρίδια και οδηγούς μαθημάτων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές στο να σχεδιάσουν και να προσφέρουν ευέλικτες και αρθρωτές προσφορές κατάρτισης

• Εργαλεία δημιουργίας πολιτικής για τους παρόχους κατάρτισης και συστάσεις πολιτικής που βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων για περαιτέρω αξιοποίηση και μεταφορά από τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη, την εκπαίδευση ενηλίκων και την ατζέντα ψηφιακών δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.dcds-project.eu/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αν. Καθηγητή ΕΑΠ Αχιλλέα Καμέα στέλνοντας email στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr.

Πηγή