Αφού δημιουργήσετε τη Βάση Δεδομένων στο NetBeans , στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε  τον οδηγό (wizard) του NetBeans για τη δημιουργία κλάσεων οντοτήτων από τη Βάση Δεδομένων (Entity classes from Database) προκειμένου να δημιουργήσετε τις κλάσεις των οντοτήτων που αντιστοιχούν στη Βάση Δεδομένων της εφαρμογής (Plain Old Java Objects) POJO.

Οι κλάσεις που θα παραχθούν θα έχουν τις κατάλληλες επισημάνσεις του Java Persistence API (JPA annotations) ώστε να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας, και  για να απαντήσουμε σε πιθανά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν.

Δημιουργία της εφαρμογής και κλάσεων 

Από το NetBeans διαλέξτε New Project και από το παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί Java Applicaton και κάντε κλικ στην επιλογή Next.


Στην συνέχεια δώστε το όνομα της εφαρμογής σας και επιλέξτε Finish


Τώρα κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Soure Packages και δημιουργείστε ένα νέο πακέτο από την επιλογή New > Java Packege. 


Ονοματίστε το πακέτο σας και ολοκληρώστε την υλοποίηση του. Στην συνέχεια με δεξί κλικ πάνω στο νέο πακέτο ζητήστε New > Entity classes from Database 


και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ορίστε την θέση Database Connection την διεύθυνση της βάσης σας. Σε περίπτωση που δεν βλέπετε την βάση σας, ακυρώστε την ενέργεια και συνδεθείτε με την βάση σας.

Διαβάστε:  Δημιουργία Βάση Δεδομένων στο NetBeans


Μόλις το κάνετε αυτό θα εμφανιστούν οι πίνακές σας και επιλέξτε Add All και πατήστε Next


Στην επόμενη καρτέλα ελέγξτε αν οι επιλογές είναι όλες ενεργοποιημένες όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα και κάντε κλικ  Next.


Στην συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές και διαλέξτε από την λίστα Collection Type την επιλογή java.unit.List όπως δείχνει και η εικόνα που ακολουθεί. Αφού τελειώσετε επιλέξτε Finish


Αν όλα πήγαν καλά το αποτέλεσμα θα είναι σαν την επόμενη εικόνα


Ρύθμιση του αρχείου persistence.xml

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών σας από το αρχείο persistence.xml που θα βρείτε στο φάκελο META-INF. Αν εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σωστά τότε είστε εντάξει. Αν για κάποιο λόγο δεν είναι σωστές οι πληροφορίες, όπως το όνομα της βάσης ή η διεύθυνσή της ή τα ονόματα των κλάσεων, τότε μπορείτε να τις αλλάξετε. Προσοχή όμως στις αλλαγές που θα κάνετε. 
Αν δεν γνωρίζετε από POJO σχήματα τότε το καλύτερο είναι να επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή  σε ένα νέο Java Project .
Από το αρχείο αυτό σημαντικό ρόλο για την συνέχεια θα παίξει το Persistence Unit Name και η διαδρομή της βάσης σας, δηλαδή το JDBC Connection, που θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο και σύνδεση της βάση κατά την υλοποίηση των εντολών και μεθόδων της εφαρμογής σας.

Ενεργοποίηση Εφαρμογής 

Πιστεύω ότι ο οδηγός αυτός να σας βοηθήσει στο να ξεκινήσετε με τις POJO και με τις Entity Class στο NetBeans. Ακόμα μην ξεχάσετε να "συνδέσετε" το πακέτο των Entity Class με το πακέτο της εφαρμογής σας ορίζοντας στην κλάση της εφαρμογής σας την εντολή import ονομα_πακετου.* στην αρχή της κλάσης, καθώς και τα παρακάτω απαραίτητα import :

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.persistence.Query;
import javax.persistence.TypedQuery;

Ακόμα κάντε δεξί κλικ στους φακέλους της εφαρμογής σας και συγκεκριμένα στο φάκελο Libraries. Ζητήστε Add Library και προσθέστε την JDB Driver. Αυτή η βιβλιοθήκη θα να βοηθήσει να τρέξει η εφαρμογή σας και να κάνει σύνδεση με την βάση. Χωρίς αυτή την library δεν μπορεί να "δουλέψει" η εφαρμογή.